Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων

SBAP

SBAPΟ Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, Σ.Β.Α.Π., ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. τον Νοέμβριο του 1999 και το Καταστατικό του τροποποιήθηκε το 2012, όπου, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου είναι πενήντα (50) χρόνια.

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού είναι μέλος του Συνδέσμου, μαζί με άλλους 20 Ο.Τ.Α., και η έδρα του Συνδέσμου βρίσκεται στην κοινότητα του Ψυχικού.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης, ο Δήμος συμβάλλει στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου, καθ’ ότι “η ετήσια εισφορά των συμμετεχόντων Ο.Τ.Α, στον Σύνδεσμο, ορίζεται 0,75/1000 (μηδέν εβδομήντα πέντε τοις χιλίοις) επί των τακτικών εσόδων του προηγούμενου έτους”.

Γνωρίστε τον:

 SBAP2

Προφίλ του Συνδέσμου,

21 Τοπικές Αυτοδιοικήσεις του Β. και Α. Τομέα της Νομαρχίας Αθήνας, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο κατοίκους, ίδρυσαν τον Σύνδεσμο για την προώθηση των αρχών και των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην προοπτική του 21ου αιώνα, «μιας ανάπτυξης που να καλύπτει τις σημερινές ανάγκες των πολιτών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.»

Οι 21 Δήμου και Κοινότητες, υιοθέτησαν τους βασικούς άξονες δράσης για:

  • την προστασία του περιβάλλοντος,
  • την πρόβλεψη για το μέλλον, 
  • την βελτίωση της ποιότητας ζωής και,
  • την επιδίωξη κοινωνικής δικαιοσύνης

και με βάση αυτούς τους άξονες αποφάσισαν να διαμορφώνονται οι πολιτικές προτάσεις τους για την περιοχή τους, ενσωματώνοντας έτσι τους περιβαλλοντικούς, αναπτυξιακούς, κοινωνικούς και οικονομικούς προβληματισμούς, με δημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού.

   
 
 SBAP2

Δράσεις του Συνδέσμου,

Ο Σύνδεσμος έχει ως σκοπό του σύμφωνα και με το καταστατικό του να αποτελέσει με την από κοινού δράση των μελών του, ένα Συλλογικό Όργανο για τους Δήμους μέλη του, για δράσεις στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων.

Κατά την δωδεκαετή ενεργοποίησή του, επέτυχε σε ικανοποιητικό βαθμό να μετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, που στόχευαν κυρίως στην εξοικονόμηση της ενέργειας, την κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον και στον επιχειρησιακό προγραμματισμό των Δήμων μελών του, ενώ ανέπτυξε πρωτοβουλίες με τους περιορισμένους ιδίους πόρους του προκειμένου να καλύψει τομείς και δράσεις που αδυνατεί να υλοποιήσει ο κάθε Δήμος χωριστά.

 

Δείτε επιγραμματικά τις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου, εδώ.

Αναρτήσεις Προκηρύξεων-Διαγωνισμών, σχετικών με τις πρωτοβουλίες, εδώ.

 
 SBAP2

Συμμετοχή του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 παρ.3 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας θα πρέπει να ορίσει εκπροσώπους για το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου για την βιώσιμη ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ)», οι οποίοι σύμφωνα με τον πληθυσμό του Δήμου μας ανέρχονται σε δύο (2).

Με την υπ’ αριθμ. 219/2019 απόφαση ορίστηκαν ως εκπρόσωποι του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, ο Δήμαρχος Δημήτριος Γαλάνης και ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ζερβός Νικόλαος.

 

Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου που έχουν αναρτηθεί στο Διαύγεια, εδώ.

 
 SBAP2

Επικοινωνία,

  • Διεύθυνση: Ταϋγέτου 11, 154 52 Ψυχικό
  • Τηλέφωνα: 210-6719138, 210-6711228, 
  • 21ota@cosmotemail.gr
  • Ιστοσελίδα: sva.gr
   
 

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2019

Τελευταία Νέα